Ta strona jest przeznaczona dla Pracowników Ochrony Zdrowia. Jeśli jest Pan/Pani pacjentem należy kliknąć tutaj

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Ważna informacja dla Pracowników Ochrony Zdrowia dotycząca bezpieczeństwa, minimalizująca ryzyko związane ze stosowaniem leku.

W celu zapoznania się z pełną listą zarejestrowanych wskazań i innych informacji na temat leku należy zapoznać sie z Charakterystyką Produktu Leczniczego niwolumabu.

Ta strona:

  • Jest przeznaczona dla Pracowników Ochrony Zdrowia zaangażowanych w leczenie pacjentów niwolumabem, w skojarzeniu z lub bez innych produktów leczniczych.
  • W przypadku stosowania niwolumabu w skojarzeniu z ipilimimabem przed rozpoczęciem stosowania należy zapoznać się z Charakterystyką Produktu Leczniczego ipilimumabu.
  • Jest niezbędna do zapewnienia bezpiecznego i skutecznego stosowania niwolumabu lub niwolumabu w skojarzeniu z ipilimumabem oraz do właściwego postępowania z możliwymi działaniami niepożądanymi pochodzenia immunologicznego.
  • Należy się z nią zapoznać przed przepisaniem i podawaniem niwolumabu lub niwolumabu w skojarzeniu z ipilimumabem
  • W celu zapoznania się z pełną listą zarejestrowanych wskazań (również w skojarzeniu z ipilimumabem) i innych informacji na temat leku należy zapozanć się z Charakterystyką Produktu Leczniczego niwolumabu.
  • Zawiera informacje o Karcie Ostrzeżeń dla Pacjenta. Ważne jest, aby przed rozpoczęciem każdego cyklu leczenia niwolumabem oraz podczas każdej wizyty omówić z pacjentem Kartę Ostrzeżeń dla Pacjenta w celu zwiększenia wiedzy na temat działań niepożądanych oraz zwrócenia uwagi na konieczność kontaktu z lekarzem w przypadku ich wystąpienia.

Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane.