Ta strona jest przeznaczona dla Pracowników Ochrony Zdrowia. Jeśli jest Pan/Pani pacjentem należy kliknąć tutaj

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Działania niepożądane pochodzenia immunologicznego (irAR)

Niwolumab w monoterapii lub w skojarzeniu z ipilimumabem zwiększa ryzyko ciężkich działań niepożądanych pochodzenia immunologicznego, takich jak: zapalenie płuc, zapalenie jelita grubego, zapalenie wątroby, zapalenie nerek oraz zaburzenia czynności nerek, endokrynopatie, reakcje skórne i inne działania niepożądane irAR, a także powikłania przeszczepienia allogenicznego komórek macierzystych krwi (ang. haematopoetic stem cell transplant, HSCT).

Działania niepożądane pochodzenia immunologicznego mogą wystąpić kilka miesięcy po podaniu ostatniej dawki niwolumabu.

Wczesna diagnoza oraz właściwe postępowanie z działaniami niepożądanymi irAR są kluczowe w minimalizacji powikłań zagrażających życiu.

Należy poinformować pacjentów oraz opiekunów o objawach działań niepożądanych pochodzenia immunologicznego oraz o znaczeniu niezwłocznego zgłaszania działań niepożądanych lekarzowi prowadzącemu.

Prawidłowe rozpoznanie działań niepożądanych oraz ich właściwe leczenie są kluczowe w minimalizacji powikłań zagrażających życiu.