Ta strona jest przeznaczona dla Pracowników Ochrony Zdrowia. Jeśli jest Pan/Pani pacjentem należy kliknąć tutaj

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

POTENCJALNE POWIKŁANIA HSCT/REAKCJE NA WLEW

W tym rozdziale znajdują się wskazówki jak postępować w przypadku ewentualnego powikłania przeszczepienia allogenicznego komórek macierzystych krwi (HSCT) lub wystąpienia reakcji na wlew.

Potencjalne powikłania HSCT /Reakcje na wlew

Wstępne wyniki obserwacji pacjentów z klasycznym chłoniakiem Hodgkina (cHL), poddawanych allogenicznemu HSCT po wcześniejszej ekspozycji na niwolumab wykazały większą niż oczekiwana liczbę przypadków ostrej choroby przeszczep przeciw gospodarzowi (GVHD) i zgonów związanych z przeszczepieniem. Do czasu uzyskania dalszych danych należy starannie rozważyć potencjalne korzyści z allogenicznego HSCT oraz możliwe zwiększenie ryzyka powikłań związanych z przeszczepieniem, indywidualnie w każdym przypadku. U pacjentów poddanych wcześniej allogenicznemu HSCT a szczególnie u tych, u których wystąpiła wcześniej GVHD, leczenie niwolumabem może zwiększać ryzyko wystąpienia ciężkiej GVHD i śmierci. U takich pacjentów należy rozważyć korzyść z leczenia niwolumabem wobec możliwego ryzyka.

Reakcje na wlew

Łagodna lub umiarkowana reakcja na wlew

Modyfikacja leczenia

Niwolumab lub niwolumab w skojarzeniu z ipilimumabem należy podawać pod ścisłą kontrolą i z użyciem premedykacji zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi zapobiegania reakcjom na wlew.

Poważna lub zagrażająca życiu reakcja na wlew

Modyfikacja leczenia

Należy przerwać wlew niwolumabu lub niwolumabu w skojarzeniu z ipilimumabem oraz zastosować odpowiednie leczenie.