Ta strona jest przeznaczona dla Pracowników Ochrony Zdrowia. Jeśli jest Pan/Pani pacjentem należy kliknąć tutaj

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

LISTA KONTROLNA WIZYTY

PIERWSZA WIZYTA

Należy ocenić:

Objawy przedmiotowe i podmiotowe zaburzenia równowagi elektrolitowej, odwodnienia, endokrynopatii, hiperglikemii, a także zmiany czynności tarczycy.

Wyniki badań czynności wątroby
Należy zachować ostrożność podczas stosowania niwolumabu u pacjentów z umiarkowanymi (bilirubina całkowita > 1,5 do 3 × górna granica normy [GGN] i dowolna aktywność AspAT) lub ciężkimi (bilirubina całkowita > 3 × GGN i dowolna aktywność AspAT) zaburzeniami czynności wątroby.

Inne, wcześniej występujące choroby.

Czy u pacjenta wykonano allogeniczne HSCT.

Czy pacjent ma uczulenie na niwolumab lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Czy przed rozpoczęciem leczenia nivolumabem pacjent przyjmuje kortykosteroidy do stosowania ogólnego lub inne leki immunosupresyjne.

Czy pacjentka jest w ciąży, planuje ciążę lub karmi piersią.

Czy pacjent należy do jakiejkolwiek szczególnej populacji pacjentów, w której wymagane jest zachowanie ostrożności, w tym, w przypadku braku danych lub gdy dane są ograniczone.

Objawy podmiotowe i przedmiotowe wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego niwolumabu, w punkcie "Specjalne ostzreżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania".

Omówienie leczenia, uzupełnienie Karty Ostrzeżeń dla Pacjenta oraz poinformowanie pacjenta o konieczności posiadania Karty zawsze przy sobie.

Poinformowanie pacjenta, że nie należy samemu leczyć działań niepożądanych i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek działania niepożądane lub objawy ulegną nasileniu.

Poinformowanie pacjenta o możliwości powiększenia istniejących guzów lub pojawienia się nowych guzów i wyjaśnienie, że niekoniecznie oznacza to, że leczenie jest nieskuteczne.

KAŻDA NASTĘPNA WIZYTA

Wykonanie odpowiednich badań (zgodnie z zaleceniami dla pierwszej wizyty).

Sprawdzenie czy nie występują objawy przedmiotowe i podmiotowe działań niepożadanych pochodzenia immunologicznego (irAR).

Przypomnienie pacjentowi, że nie należy samemu leczyć działań niepożądanych.

Przypomnienie pacjentowi, że jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek działania niepożądane, nawet łagodne, należy natychmiast poinformować o tym lekarza prowadzącego.

Przypomnienie pacjentowi, że wczesna diagnoza oraz właściwe postępowanie z działaniami niepożądanymi są kluczowe w minimalizacji powikłań zagrażających życiu.

Przypomnienie pacjentowi o konieczności posiadania przy sobie Karty Ostrzeżeń dla Pacjenta.