Ta strona jest przeznaczona dla Pracowników Ochrony Zdrowia. Jeśli jest Pan/Pani pacjentem należy kliknąć tutaj

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

TEST WIEDZY

W tej części znajdują się pytania mające na celu sprawdzenie i ugruntowanie wiedzy na temat właściwego stosowania niwolumabu.

Aby sprawdzić posiadane informacje, należy odpowiedzieć na pytania poniżej.

 

Děkujeme za testování vašich znalostí

Które z poniższych stwierdzeń dotyczących wczesnej diagnozy oraz właściwego postępowania z działaniami niepożądanymi są prawdziwe? (należy zaznaczyć wszystkie związane)

 • Monitorowanie leczenia i wczesna diagnoza minimalizują ryzyko wystąpienia powikłań zagrażających życiu.
 • Może być konieczne podanie ogólne kortykosteroidów, natomiast leczenie niwolumabem nie powinno być nigdy przerywane.
 • Leczenie niwolumabem powinno być natychmiast przerwane bez względu na stopień ciężkości objawów.
 • Karta Ostrzeżeń dla Pacjenta, zawierająca dane kontaktowe do ośrodka, powinna być przekazana pacjentowi, aby ułatwić niezwłoczne zgłaszanie objawów podmiotowych i przedmiotowych.
 • Pacjenci oraz opiekunowie powinni zostać poinformowani o istotności natychmiastowego zgłaszania objawów podmiotowych i przedmiotowych lekarzowi prowadzącemu.
 • Nie wiem

Które stwierdzenie dotyczące przerwania leczenia jest prawdziwe?

 • W czasie podawania niwolumabu w skojarzeniu z ipilimumabem, w przypadku wstrzymania podawania jednego leku, należy również wstrzymać podawanie drugiego leku.
 • W czasie podawania niwolumabu w skojarzeniu z ipilimumabem, nie ma potrzeby wstrzymania podawania tego leku, który nie jest podejrzewany o związek z wystąpieniem działania niepożądanego
 • W czasie podawania niwolumabu w skojarzeniu z ipilimumabem, w pierwszej kolejności należy wstrzymać podawanie niwolumabu
 • W czasie podawania niwolumabu w skojarzeniu z ipilimumabem, w pierwszej kolejności należy wstrzymać podawanie ipilimumabu
 • Nie wiem

Kiedy należy trwale zakończyć leczenie niwolumabem lub niwolumabem w skojarzeniu z ipilimumabem?

 • W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek działania niepożądanego pochodzenia immunologicznego stopnia 3., które nawraca.
 • W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek działania niepożądanego pochodzenia immunologicznego stopnia 4.
 • W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek działania niepożądanego pochodzenia immunologicznego stopnia 2., które utrzymuje się pomimo modyfikacji leczenia.
 • W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek działania niepożądanego pochodzenia immunologicznego stopnia 3., które utrzymuje się pomimo modyfikacji leczenia.
 • Prawdziwe są odpowiedzi a i b
 • Prawdziwe są odpowiedzi a, b i c
 • Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe (a, b, c, d)
 • Żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
 • Nie wiem

Które z wymienionych elementów są kluczowymi elementami listy kontrolnej wizyty? (należy zaznaczyć wszystkie związane)

 • Uzupełnienie Karty Ostrzeżeń oraz poinformowanie pacjenta o konieczności posiadania Karty zawsze przy sobie.
 • Poinformowanie pacjenta, że nie należy samemu leczyć działań niepożądanych i że należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy przedmiotowe lub podmiotowe lub ulegną one nasileniu.
 • Poinformowanie pacjenta o linkach do organizacji wsparcia dla pacjentów.
 • Poinformowanie opiekunów pacjenta, w jaki sposób poradzić sobie z niespodziewanym objawami przedmiotowymi lub podmiotowymi.
 • Żadne z wymienionych nie są kluczowymi elementami listy kontrolnej wizyty.
 • Nie wiem

Co należy sprawdzić przed przepisaniem niwolumabu? (należy zaznaczyć wszystkie związane)

 • EKG
 • Wyniki badań czynności wątroby
 • Elektrolity
 • Funkcje tarczycy
 • Żadne
 • Nie wiem

Które działania niepożądane pochodzenia immunologicznego zgłaszano u mniej niż 1% pacjentów w różnych rodzajach nowotworów? (należy zaznaczyć wszystkie związane)

 • Zespół miasteniczny
 • Zespół Guillaina-Barrégo
 • Zapalenie błony naczyniowej oka
 • Zapalenie trzustki
 • Wysypka z lub bez świądu
 • Nudności i biegunka
 • Nie wiem

Po podaniu niwolumabu lub niwolumabu w skojarzeniu z ipilimumabem obserwowano rzadkie przypadki toksyczności mięśniowej (zapalenie mięśni, zapalenie mięśnia sercowego i rabdomioliza), niektóre z przebiegiem śmiertelnym.

 • Prawda
 • Fałsz
 • Nie wiem

Po wprowadzeniu produktu do obrotu zgłaszano przypadki zespołu Vogta-Koyanagi-Harady. Które z wymienionych układów mogą być zajęte w zespole Vogt-Koyanagi-Harady?

 • Sercowonaczyniowe
 • Oczne i neurologiczne
 • Żołądkowe-jelitowe
 • Żaden z wymienionych
 • Nie wiem

Wyniki u pacjentów z klasycznym chłoniakiem Hodgkina (cHL) poddawanych allogenicznemu przeszczepieniu komórek macierzystych krwi (HSCT) po wcześniejszej ekspozycji na niwolumab wykazały większą niż oczekiwana liczbę przypadków ostrej choroby przeszczep przeciw gospodarzowi (GVHD) i zgonów związanych z przeszczepieniem. Prawda czy fałsz?

 • Prawda
 • Fałsz
 • Nie wiem

Należy starannie rozważyć potencjalne korzyści z allogenicznego HSCT oraz możliwe zwiększenie ryzyka powikłań związanych z przeszczepieniem, indywidualnie w każdym przypadku. Prawda czy fałsz?

 • Prawda
 • Fałsz
 • Nie wiem